Na tejto stránke možete čítať o baptistickom zbore v Erdevíku, o jeho práci v minulosti ale aj v prítomnosti, o stavbe nového modlitebného domu, o práci z deťmi a mládežou. Môžete si pozrieť i fotky zo stavby a z rôznych akcií, ktoré usporiadúva erdevícky zbor.

Služby


Nedeľa - 9:30h
Sobota:
19:30h (od 1. apríla)
18:30h (od 1. novembra)

Mládežná - sobotu, po ukončení službe
Nedelná škola - nedeľa, počas doobedajšéj službe
Sesterské stretnutia - ostatný piatok v mesiaci


Aktuality

Vo všetkom ďakujte, lebo to je voľa Božia v Kristu Ježišovi čo do vas. 1.Tesaloničanom 5:18

Všetci sme sa veľmi tešili a trpezlive pripravali pre 15. november. Ten datum bol určeny ako deň, v ktorom budeme ďakovať našmu Bohu Stvoritľovi, za všetko požehnanie prijate z Jeho ruky i tento rok.


História BC Erdevík

V roku 1919 brat Pavel Slávik už ako veriaci dosťahoval sa z Grabova do Erdevíku spolu s manželkou a troma deťma. V jeseň roku 1921 dosťahovali sa aj tri rodini z Hložian, a jedna z Číby (Čeláreva): Jano Korčok s manželkou a šiestimi deťmi, Jano Dudok s manželkou a šiestimi deťmi, Duro Kukučka s manželkou a Ondrej Kostoláni s manželkou z Číby. Toto boli veriace rodini.


História Baptistov

Počiatky baptistov siahaju už od 16 storočia, od času reformácie, cestou anabaptistov. V roku 1609 v Amsterdame - Holandsko, bol založený prvý baptistický zbor. V Europe sa baptisti rýchle rozširovali zo severa, smerom na juh a do Juhoslávii prišli z Madarska (Austro-Uharska), a najprv do Slavonie okolie Daruvara a do Vojvodiny. V roku 1985 v Novom Sade bol vykonaný prvý sv. Krst


Najnovšie video

90. godišnjica - Baptistička crkva Erdevik - 21.05.2017.
Rukopolaganje - Darko Kraljik